Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

1318 795d
smejdi
9572 a537 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vianiskowo niskowo
smejdi
smejdi
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo

October 22 2017

smejdi
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
smejdi
6853 bfb5 500
Reposted fromkudlaty kudlaty viabutterfly-effect butterfly-effect
smejdi
smejdi
Najbardziej kaloryczny jest smutek. Ilekroć mamy zły dzień, coś w pracy poszło nie tak albo znów nie udało się w miłości, sięgamy po czekoladę, lody lub za dużo wina, z czego wyraźnie widać, że człowiek nie tyje z łakomstwa lub obżarstwa, lecz ze smutku.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment

October 21 2017

smejdi
2014 7c21 500
Reposted fromrol rol viamadadream madadream
smejdi
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma via12czerwca 12czerwca

October 19 2017

smejdi
smejdi
2307 5f18
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamadadream madadream

October 16 2017

smejdi
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna vialovesweets lovesweets
smejdi
A kiedy za mną zatęsknisz pamiętaj, że pozwoliłeś mi odejść. 
Reposted frommefir mefir via12czerwca 12czerwca

October 15 2017

smejdi
6660 c965 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch vianiskowo niskowo
smejdi
Wiem, że łzy to jest najlepsze oczyszczenie organizmu ze złych emocji, złych stanów. Jak tego nie robisz, to jest Ci w życiu słabo. Trzeba poryczeć. I ja robię to często.
— Anna Przybylska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
7227 4fea
smejdi
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll vianowaczi nowaczi

October 04 2017

smejdi

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.

— Ignacy Karpowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl