Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

smejdi
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.

March 23 2017

smejdi
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
smejdi
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
smejdi
smejdi
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaonelastback onelastback
smejdi
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
smejdi
smejdi
9465 216b
Reposted fromosaki osaki viamadadream madadream

March 22 2017

smejdi
4359 d3da
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatransfuzja- transfuzja-
smejdi
smejdi
1849 f428 500
Praga.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
smejdi
3003 8395 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viatobecontinued tobecontinued
smejdi
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
smejdi
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
smejdi
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
smejdi
Wiem, że jak się nie uda jedno, to się uda drugie. Trzeba tylko mieć wiarę, że coś w końcu wyjdzie.
— Paweł Królikowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
smejdi
smejdi
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
smejdi
smejdi
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viaschokoladehimmel schokoladehimmel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl