Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2019

smejdi
smejdi
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
smejdi
9796 139a
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
smejdi
2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
smejdi
3023 1b52
Reposted fromenn0 enn0 viatobecontinued tobecontinued
smejdi
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viatobecontinued tobecontinued
smejdi
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni.. 
— Wiadomości nigdy niewysłane
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
smejdi
4219 528b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
smejdi
smejdi
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
smejdi
9796 139a
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
smejdi
2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
smejdi
3023 1b52
Reposted fromenn0 enn0 viatobecontinued tobecontinued
smejdi
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viatobecontinued tobecontinued
smejdi
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni.. 
— Wiadomości nigdy niewysłane
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
smejdi
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
smejdi
9796 139a
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
smejdi
2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
smejdi
3023 1b52
Reposted fromenn0 enn0 viatobecontinued tobecontinued
smejdi
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl